Acara Seren-Sumeren

  • Acara SEREN-SUMEREN. Acara ieu lumangsung nalika calon panganten pameget diserenkeun ka pihak calon panganten istri, kanggo didahupkeun/ditikahkeun. Ditampi pihak calon panganten istri. Ieu nambihan rumpaka sawer> Buka Pintu, gaya Sekaran Dalang.

   SAWÉR PANGANTÉN

   RENGGAN SEBRAKAN – (Saur Nira):

   Ka Allah abdi nyalindung
   Tina kakejeman syétan
   Nu nambalang ka Pangéran
   Ka Allah abdi nyalindung
   Tina kakejeman syétan
   Nu nambalang ka Pangéran
   Kalayan Asma-Na Allah
   Maha Welas – Maha Asih
   Sembaheun urang sadaya
   Sakur mahluk nu kumelip
   Nyatana jin jeung manusa

   (Bétét Ijo):

   Kuring yakin
   Teu aya deui Pangéran nu wajib dipunjung
   Anging Nu Maha Agung
   Allah Nu Maha Linuhung
   Kalayan sim kuring yakin
   Yén Kangjeng Nabi Muhammad
   Utusan Nu Maha Héman
   Rasulullah pangahirna
   Nu nyandak berkah tur rohmah
   Pikeun sadaya alam

   (Sendonan):
   Nalungtik jaman bihari
   Nyungsi warti para wali
   Nu dipamrih répéh-rapih, jaler-istri
   Tradisi jadi talari
   Nyukrih hidayah ilahi
   Sangkan hirup sugih mukti, tur walagri
   Surahaneun, lenyepaneun, picontoeun, pieunteungeun
   Guareun pikahareupeun, larapkeun sarta amalkeun
   Malahmandar diperengkeun
   Muka lawang pimulangeun.

   JANGKRIK (Nyorog):

   Éling-éling masing éling
   Ka nu ngaping beurang peuting
   Éling-éling masing éling
   Ka Gusti Nu Maha Wening.

   KIDUNG:

   Jodo paparin Hyang Manon
   Geuning teu burung kalakon
   Sing gugon kana papagon
   Ibadah sing soson-soson
   Silih takon-silih walon
   Poma tong kadalon-dalon
   Sangkan teu kenging bebendon
   Tong ingkar tina tetekon.

   ………. téh wujudna istri
   ……. wujudna lalaki
   Kiwari jadi ngahiji
   Pikeun ngolah laki-rabi
   Ngajalankeun Sunah Nabi
   Méh jadi insan sajati
   Tinemu hidayah Gusti
   Nyangking katingtriman ati

   Ieu kidung ngalanglaung
   Binarung pidu’a indung
   Nya indung anu ngakandung
   Ku hidep kudu dipunjung
   Sabab kanyaahna luhung
   Luhur batan awang-uwung
   Taya waktu nu kalarung
   Dugi ka dirurub padung

   Bapa mah anu ngayuga
   Anu mayungan lir méga
   Tur salawasna sayaga
   Kana pancén nu kaduga
   Ku hidep kudu dijaga
   Raksa duduga prayoga
   Sangkan pinanggih jamuga
   Dibukakeun lawang sorga

   Indung-bapa nu mihéman
   Nu jadi cukang lantaran
   Réngsé tina kawajiban
   Sabab hidep geus rimbitan
   Tutas mangsa lalagasan
   Taya gunung pananggeuhan
   Sing bisa hirup duaan
   Sabobot saspihanéan

   Ayeuna hidep kurenan
   Omat lali paniatan
   Milari rido Pangéran
   Sangkan kenging kani’matan
   Mung kedah ditarékahan
   Hirup kumbuh sauyunan
   Mun hilap silih élingan
   Tangtu Allah mikahéman

   Ari kawajiban istri
   Bakti diri ka salaki
   Surti kalayan gumati
   Nastiti tur amis budi
   Masing jeujeuh kana rizki
   Ngeureut neundeun sangkan mahi
   Ngan pacuan ulah lali
   Muji ka Nu Maha Suci

   Najan salaki kawasa
   Omat ulah kumawasa
   Komo mun resep mirusa
   Wani nyiksa tur mergasa
   Mun aya nu teu mirasa
   Ebréhkeun cukup ku basa
   Malar sang bojo rumasa
   Tangtu moal jadi dosa

   Ka tatangga sing soméah
   Handap asor léah manah
   Laku-lampah sing merenah
   Tangtu hirup tumaninah
   Lamun pinanggih tugenah
   Pasrah ka Nu Maha Murah
   Mun manah kenging kabingah
   Lisankeun alhamdulillah

   Sangkan maksud tinekanan
   Ulah ngukut panasbaran
   Teu kaopan teu payaan
   Eta bibit pacéngkadan
   Sing bisa hirup basajan
   Disarengan kasadaran
   Kasabaran, kaihlasan
   Tumamprak kadar Pangéran

   Kasugri ka para wargi
   Urang ngadu’a ka Gusti
   Muga-muga, mugi-mugi
   Keur pangantén jaler-istri
   Laki-rabina walagri
   Beunghar harta, sugih harti
   Kiat nandangan balai
   Sing salamet lahir-batin
   Pamungkas:

   Amin Ya Robbal ‘Alamin
   Ya Allah Robbil izzati

   BUKA PINTU

   Pi: (Greget Saut)
   Saha éta, kumawani?
   Ngetrok panto, tarik pisan
   Ĕstu taya kasopanan
   Boa goréng papaniatan
   Rék ngaganggu katengtreman
   Ka kuring nu geus rimbitan.

   Pa: (Laratangis)
   Teungteuingeun
   Buah haté kembang soca
   Sulaya tina sangkaan
   Harianeun
   Nu geulis jimat awaking
   Naha téga-téga teuing
   Teu kersa muka pipinding
   Engkang …….., carogé ………..
   Anu nembé dirapalan
   Ku hukum Agama Islam

   Pi: (Udan Iris)
   Hapunten anu kasuhun
   Manawi téh sanés Engkang
   Duh, Sang Panutan
   Pintu dibuka
   Koncina Taudz – Basmalah
   Miwah kalimah Syahadat

   Pa: (Paniba)
   Mangga, dangukeun!
   Mangga, dangukeun!
   Mangga, dangukeun!

   Lisankeun ku Pangantén Pameget:
   TA’UDZ – BASMALLAH – SYAHADAT!

Advertisements

About Uwa Lengser

User

Posted on October 22, 2011, in Kelengkapan Upacara Adat. Bookmark the permalink. 2 Comments.

 1. Assalamu’alaikum wr wb. Kang hatur nhun katampi pisan piwejangna, ngalangkungan kidung hate asa tingsereset. mudah2an kanggo saterasna Nadoman kanggo pangeling2 ngaronjatkeun ibadah. mudah2an janten barokah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: