Category Archives: Kelengkapan Upacara Adat

Acara Seren-Sumeren

  • Acara SEREN-SUMEREN. Acara ieu lumangsung nalika calon panganten pameget diserenkeun ka pihak calon panganten istri, kanggo didahupkeun/ditikahkeun. Ditampi pihak calon panganten istri. Ieu nambihan rumpaka sawer> Buka Pintu, gaya Sekaran Dalang.

   SAWÉR PANGANTÉN

   RENGGAN SEBRAKAN – (Saur Nira):

   Ka Allah abdi nyalindung
   Tina kakejeman syétan
   Nu nambalang ka Pangéran
   Ka Allah abdi nyalindung
   Tina kakejeman syétan
   Nu nambalang ka Pangéran
   Kalayan Asma-Na Allah
   Maha Welas – Maha Asih
   Sembaheun urang sadaya
   Sakur mahluk nu kumelip
   Nyatana jin jeung manusa

   (Bétét Ijo):

   Kuring yakin
   Teu aya deui Pangéran nu wajib dipunjung
   Anging Nu Maha Agung
   Allah Nu Maha Linuhung
   Kalayan sim kuring yakin
   Yén Kangjeng Nabi Muhammad
   Utusan Nu Maha Héman
   Rasulullah pangahirna
   Nu nyandak berkah tur rohmah
   Pikeun sadaya alam

   (Sendonan):
   Nalungtik jaman bihari
   Nyungsi warti para wali
   Nu dipamrih répéh-rapih, jaler-istri
   Tradisi jadi talari
   Nyukrih hidayah ilahi
   Sangkan hirup sugih mukti, tur walagri
   Surahaneun, lenyepaneun, picontoeun, pieunteungeun
   Guareun pikahareupeun, larapkeun sarta amalkeun
   Malahmandar diperengkeun
   Muka lawang pimulangeun.

   JANGKRIK (Nyorog):

   Éling-éling masing éling
   Ka nu ngaping beurang peuting
   Éling-éling masing éling
   Ka Gusti Nu Maha Wening.

   KIDUNG:

   Jodo paparin Hyang Manon
   Geuning teu burung kalakon
   Sing gugon kana papagon
   Ibadah sing soson-soson
   Silih takon-silih walon
   Poma tong kadalon-dalon
   Sangkan teu kenging bebendon
   Tong ingkar tina tetekon.

   ………. téh wujudna istri
   ……. wujudna lalaki
   Kiwari jadi ngahiji
   Pikeun ngolah laki-rabi
   Ngajalankeun Sunah Nabi
   Méh jadi insan sajati
   Tinemu hidayah Gusti
   Nyangking katingtriman ati

   Ieu kidung ngalanglaung
   Binarung pidu’a indung
   Nya indung anu ngakandung
   Ku hidep kudu dipunjung
   Sabab kanyaahna luhung
   Luhur batan awang-uwung
   Taya waktu nu kalarung
   Dugi ka dirurub padung

   Bapa mah anu ngayuga
   Anu mayungan lir méga
   Tur salawasna sayaga
   Kana pancén nu kaduga
   Ku hidep kudu dijaga
   Raksa duduga prayoga
   Sangkan pinanggih jamuga
   Dibukakeun lawang sorga

   Indung-bapa nu mihéman
   Nu jadi cukang lantaran
   Réngsé tina kawajiban
   Sabab hidep geus rimbitan
   Tutas mangsa lalagasan
   Taya gunung pananggeuhan
   Sing bisa hirup duaan
   Sabobot saspihanéan

   Ayeuna hidep kurenan
   Omat lali paniatan
   Milari rido Pangéran
   Sangkan kenging kani’matan
   Mung kedah ditarékahan
   Hirup kumbuh sauyunan
   Mun hilap silih élingan
   Tangtu Allah mikahéman

   Ari kawajiban istri
   Bakti diri ka salaki
   Surti kalayan gumati
   Nastiti tur amis budi
   Masing jeujeuh kana rizki
   Ngeureut neundeun sangkan mahi
   Ngan pacuan ulah lali
   Muji ka Nu Maha Suci

   Najan salaki kawasa
   Omat ulah kumawasa
   Komo mun resep mirusa
   Wani nyiksa tur mergasa
   Mun aya nu teu mirasa
   Ebréhkeun cukup ku basa
   Malar sang bojo rumasa
   Tangtu moal jadi dosa

   Ka tatangga sing soméah
   Handap asor léah manah
   Laku-lampah sing merenah
   Tangtu hirup tumaninah
   Lamun pinanggih tugenah
   Pasrah ka Nu Maha Murah
   Mun manah kenging kabingah
   Lisankeun alhamdulillah

   Sangkan maksud tinekanan
   Ulah ngukut panasbaran
   Teu kaopan teu payaan
   Eta bibit pacéngkadan
   Sing bisa hirup basajan
   Disarengan kasadaran
   Kasabaran, kaihlasan
   Tumamprak kadar Pangéran

   Kasugri ka para wargi
   Urang ngadu’a ka Gusti
   Muga-muga, mugi-mugi
   Keur pangantén jaler-istri
   Laki-rabina walagri
   Beunghar harta, sugih harti
   Kiat nandangan balai
   Sing salamet lahir-batin
   Pamungkas:

   Amin Ya Robbal ‘Alamin
   Ya Allah Robbil izzati

   BUKA PINTU

   Pi: (Greget Saut)
   Saha éta, kumawani?
   Ngetrok panto, tarik pisan
   Ĕstu taya kasopanan
   Boa goréng papaniatan
   Rék ngaganggu katengtreman
   Ka kuring nu geus rimbitan.

   Pa: (Laratangis)
   Teungteuingeun
   Buah haté kembang soca
   Sulaya tina sangkaan
   Harianeun
   Nu geulis jimat awaking
   Naha téga-téga teuing
   Teu kersa muka pipinding
   Engkang …….., carogé ………..
   Anu nembé dirapalan
   Ku hukum Agama Islam

   Pi: (Udan Iris)
   Hapunten anu kasuhun
   Manawi téh sanés Engkang
   Duh, Sang Panutan
   Pintu dibuka
   Koncina Taudz – Basmalah
   Miwah kalimah Syahadat

   Pa: (Paniba)
   Mangga, dangukeun!
   Mangga, dangukeun!
   Mangga, dangukeun!

   Lisankeun ku Pangantén Pameget:
   TA’UDZ – BASMALLAH – SYAHADAT!

Advertisements

Seserahan dan Hantaran Pengantin

Seserahan sudah menjadi bagian yang umum dalam rangkaian pernikahan di Indonesia. Seserahan yang dulu tidak wajib hukumnya, kini sudah mengakar budaya dan menjadi bagian dari prosesi pernikahan.

Seserahan dan Hantaran PengantinSeserahan dan Hantaran Pengantin

Seserahan merupakan simbolik dari pihak pria sebagai bentuk tanggung jawa ke pihak keluarga, terutama orang tua calon pengantin perempuan. Untuk adat istiadat di Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur) biasanya seserahan diberikan pada saat malam sebelum akad nikah pada acara midodareni untuk adat Jawa dan ngeyeuk seureuh untuk adat Sunda. Tetapi ada juga yang melakukan seserahan pada saat acara pernikahan.

Saat ini, jumlah dan jenis hantaran disesuaikan atas kesepakatan bersama. Bahkan seringkali, justru pengantin wanitalah yang memilih sendiri barang-barang kebutuhannya. Barang-barang yang lazimnya menjadi barang seserahan adalah:

 • Suruh ayu (semacam daun yang wangi) bermakna mendoakan keselamatan.
 • Pakaian : Kebaya & Kain / Baju Kerja / Baju Pesta
 • Alat-alat perawatan tubuh : Sabun, Shampoo, Body Lotion, Bedak Badan, dll.
 • Make Up : Pelembab, Bedak Dasar, Bedak, Eye Shadow, Maskara, Blush On, Pensil Alis, dll.
 • Parfum
 • Sepatu / Selop
 • Tas
 • Pakaian dalam & baju tidur
 • Perhiasan / Jam Tangan
 • Makanan : Buah, Kue Taart, Kue Kering, Masakan Matang

Barang seserahan diatas tidak mutlak tetapi dapat disesuaikan dengan kebutuhan, selera dan budget. Intinya barang seserahan biasanya adalah barang yang biasa dipakai calon pengantin perempuan. Jumlahnya biasanya ganjil 5 / 7/ 9 tergantung selera.

Seserahan dan Hantaran PengantinSeserahan dan Hantaran Pengantin

Barang-barang yang dibawa dalam hantaran tidak terpaku pada perangkat yang telah disebutkan diatas, tetapi merupakan kesepakatan pembicaraan antara anda dan pasangan. Pada zaman sekarang, nampan hantaran bisa ditampilkan dengan lebih kreatif. Agar hantaran seserahan anda terlihat cantik dan menarik. Anda dapat melakukan beberapa trik brikut :

 • Mengunjungi berbagai toko kerajinan, toko bunga hingga vendor alat kerajinan untuk mendapat barang dan pembungkus yang lebih beragam.
 • Dengan memberi warna pada pembungkus kado anda dapat memberi kesan dan perbedaan dari pembungkus yang lain. Teknik paint-brush juga dapat digunakan.
 • Mengkombinasikan dua bahan yang sangat berbeda dapat pula mempercantik tampilan hantaran anda. Misalnya, potongan renda di atas kertas bermotif bunga.
 • Tidak mengemas semua barang sesrahan dalam boks yang biasa. Bisa saja anda mengeams barang hantaran anda dalam keranjang yang dihias dengan tambahan bunga segar diatasnya.
 • Jika kotak sesrahan terbuat dari bahan bambu atau kayu maka hiaslah bagian atasnya dengan plastik yang tembus pandang sehingga barang seserahan dapat langsung terlihat.
 • Kemaslah buah-buahan langsung dari penjualnya. Namun, jika ingin mengemas sendiri pastikan membuat alas dulu di dasar boks. Susunlah buah yang berukuran besar terlebih dahulu baru kemudian buah yang berukuran kecil.
Seserahan dan Hantaran PengantinSeserahan dan Hantaran Pengantin

Bila dihias dengan cantik dan menarik, hantaran pernikahan tidak hanya dapat digunakan ketika upacara pernikahan berlangsung, tetapi juga sebagai unsur yang dapat mempercantik kamar pe ngantin anda. Hal ini dapat dilakukan dengan menghias hantaran sesuai dengan tema pesta yan ganda gunakan. Oleh karena itu, informasikan pada keluarga mempelai pria mengenai gaya dan tema warna kamar pengantin sehingga pihak keluarga pria dapat menyesuaikan tema warna hantarannya.

Adat Orang Sunda

Kumpulan Sawer Panganten

Sawer panganten,  Nyawer adalah upacara memberi nasehat pada kedua mempelai, dilaksanakan setelah acara akad nikah. Kedua orang tua mempelai menyawer mempelai dengan diiringi kidung. Biasanya, tempatnya di halaman rumah. Untuk menyawer, menggunakan bokor yang diisi uang logam, beras, irisan kunyit tipis, dan permen. Kedua mempelai duduk berdampingan dengan dinaungi payung, seiring kidung nasehat selesai di lantunkan, isi bokor di tabur, hadirin yang menyaksikan berebut memunguti uang receh dan permen. Upacara ini melambangkan mempelai beserta keluarga berbagi rejeki dan kebahagiaan. Di bawah ini adalah contoh mp3 dan teks nyawer:

MP3:

Download Sawer Panganten.mp3

Download Pembuka Upacara Adat Panganten Sunda.mp3

Download Mapag Panganten & Serah Terima.mp3

Download Pengiring Upacara Adat Sunda.mp3

Download Huap Lingkung.mp3

Selengkapnya dapat Anda Download di Sini!